I. OPIS SPECJALNOŚCI

Studia II stopnia w specjalności budownictwo wodne i geotechnika na WIŚ PK przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku budownictwo specjalność budownictwo wodne i geotechnika, absolwentów studiów I stopnia na kierunku budownictwo prowadzonym na innych wydziałach i uczelniach technicznych, a także osób, które uzyskały już stopień magistra inżyniera w specjalności budownictwo i są w szczególnie zainteresowane wyspecjalizowaniem się w zagadnieniach geotechniki.
Program studiów obejmuje wszystkie potrzebne przyszłym magistrom inżynierom budownictwa zagadnienia związane z wiedzą techniczną, lecz ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z geotechniką oraz hydrotechniką.
W trakcie półtorarocznej nauki studenci stykają się zarówno z teoretycznymi podstawami geomechaniki i geotechniki, jak i z praktycznym ich zastosowaniem w skomplikowanych i nowoczesnych realizacjach. Nasi absolwenci zdobywają wiedzę pozwalającą na odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych narzędzi numerycznych wspomagających projektowanie geotechniczne oraz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji zaawansowanych konstrukcji geotechnicznych i hydrotechnicznych.
 
II. DLA KOGO

Studia II stopnia na kierunku budownictwo specjalność budownictwo wodne i geotechnika skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo.
Pracodawcy doceniają praktyczne podejście naszych absolwentów poparte gruntowną wiedzą, pozwalającą na zrozumienie istoty zjawisk i procesów.
ATUTY

Wybierając budownictwo ze specjalnością BWiG zyskujesz kompetencje z zakresu budownictwa ogólnego oraz dodatkowo specjalistyczną wiedzę z zakresu budownictwa wodnego i geotechniki.

Geotechnika jest specjalnością przyszłościową – wzrasta konieczność realizacji obiektów budowlanych w coraz trudniejszych warunkach gruntowych.

Obiekty gospodarki wodnej wymagają stałego nadzoru i konserwacji, co daje perspektywy pracy w tej branży.

Potrzeba rozwoju infrastruktury związanej z ochroną przeciwpowodziową daje szanse zatrudnienia przy projektowaniu i realizacji takich obiektów.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
BUDOWNICTWO WODNE i GEOTECHNIKA


Studia II stopnia w specjalności BWiG na WIŚ to szansa na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu geotechniki i hydroinżynierii. Podczas 1 semestru rozszerzasz swoją wiedzę z zakresu matematyki, mechaniki konstrukcji oraz teorii sprężystości o plastyczności na poziomie studiów magisterskich. Zdobywasz nowe umiejętności na kursach konstrukcji żelbetowych i stalowych oraz nabywasz praktyczne umiejętności potrzebne do operowania w środowisku CAD 3D oraz BIM. Rozpoczynasz też kurs dotyczący konstrukcji hydrotechnicznych.


Całość 2 semestru poświęcona jest specjalistycznym przedmiotom związanym z konstrukcjami hydrotechnicznymi, inżynierią rzeczną, współpracy konstrukcji z podłożem oraz specjalnemu wykonawstwu geotechnicznemu. Nauczysz się jak zdobytą już wiedzę wykorzystać w zakresie projektowania ujęć wody, oczyszczalni, odwodnień, systemów ochrony przed powodzią, a nawet elektrowni wodnych.


Zanim przystąpisz do pisania pracy magisterskiej podczas 3 semestru studiów zapoznasz się też z zagadnieniami dotyczącymi geofizyki i geologii potrzebnej inżynierom, zdobędziesz wiedzę z zakresu procesów inwestycyjnych oraz szczegółów eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, a także z zakresu niezawodności konstrukcji.
IV. PO STUDIACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach II stopnia na kierunku budownictwo specjalność budownictwo wodne i geotechnika, oraz spełnieniu ustawowych wymagań tj. m.in. odbyciu praktyki zawodowej, absolwenci uzyskują podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Posiadanie uprawnień budowlanych przez magistrów inżynierów podnosi ich prestiż oraz zwiększa szanse na rynku pracy. Zakres oraz sposób nadawania uprawnień przez Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa precyzują szczegółowe rozporządzenia ministerialne.PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci budownictwa WIŚ są przygotowani do podjęcia pracy w biurach projektowych zajmujących się obiektami budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz budownictwa wodnego, firmach wykonawczych, u producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, w szkolnictwie technicznym zawodowym, średnim i wyższym, organach nadzoru budowlanego oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej.


Magister inżynier może ubiegać się o uprawnienia w zakresie projektowania, wykonawstwa lub projektowania i wykonawstwa.

Absolwenci BWiG mogą się ubiegać o takie same uprawnienia jak absolwenci innych wydziałów kształcących na kierunku budownictwo, a po spełnieniu odpowiednich warunków, określonych w obowiązujących rozporządzeniach, dodatkowo o uprawnienia w specjalizacji geotechnicznej.
Rekrutacja na studia II stopnia
krok po krokuKONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek BUDOWNICTWO

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 332


+48 12 628 20 97
(st. stacjonarne)
+48 12 628 28 05
(st. niestacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)

+48 12 628 28 12
sekretariat@iigw.pk.edu.pl

www.iigw.pk.edu.plZakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich

+48 12 628 28 20
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl

www.geotechnika.wis.pk.edu.pl