I. OPIS SPECJALNOŚCI

Jako absolwent specjalności technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle będziesz miał szerokie perspektywy zawodowe. Dysponując potwierdzonymi dyplomem specjalności kompetencjami, możesz pracować nie tylko w zakładach komunalnych, ale również w przemyśle, dużych i prestiżowych korporacjach, małych zakładach, we wszystkich tych firmach, które generują poprodukcyjne ścieki, odpady, zanieczyszczenia powietrza, substancje toksyczne i niebezpieczne dla środowiska. Zdobyta na studiach wiedza umożliwi ci rozwiązywanie technologiczno-ekologicznych problemów zakładu związanych z hałasem, smogiem przemysłowym, gospodarką wodno-ściekową i odpadową. Będziesz profesjonalistą w zakresie:
  • budowy i eksploatacji urządzeń procesowych stosowanych do oczyszczania wody, ścieków i utylizacji odpadów w zakładach produkcyjnych, oczyszczania gazów, odsiarczania paliw i gazów odlotowych, wentylacji przemysłowej
  • projektowania obiegów wodno-ściekowych, recyklingu substancji odpadowych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji ogrzewania promieniowego
  • komputerowej symulacji procesów i ekonomicznej analizy układów technologicznych
  • rozwiązywania problemów negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa na środowisko


 
II. DLA KOGO

Studia II stopnia na specjalności technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle skierowane są do absolwentów studiów technicznych I oraz II stopnia kierunku inżynieria środowiska, a także innych kierunków technicznych, w tym związanych z działalnością przemysłową. Są to studia dla osób zainteresowanych problematyką ochrony środowiska przemysłowego i innowacyjnymi technologiami zapewniającymi ekologiczną równowagę w środowisku.

Drugą grupę, do której adresowane są studia, stanowią osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany po studiach innych niż inżynieria środowiska, zainteresowane tematyką środowiska i wiążące swoją przyszłość z nowymi technologiami i rozbudową infrastruktury technicznej. Wprowadzone w ostatnim roku zmiany pozwolą tym osobom na uzupełnienie niezbędnych treści programowych bez dodatkowych obciążeń czasowych, w ramach zajęć obowiązkowych.
Kandydatów powinna cechować otwartość na tematykę łączącą aspekty techniczne z przyrodniczymi oraz chęć kształtowania środowiska naturalnego, w którym żyją, a nie tylko jego wykorzystywania.
ATUTY

Atrakcyjny i szeroki rynek pracy - możliwość zatrudnienia w biurze projektowym, w przedsiębiorstwie komunalnym i produkcyjnym, w przemyśle olejowym i rafineryjnym, górniczym, hutniczym, galwanicznym, chemicznym, spożywczym, włókienniczym i innym.

Wszechstronne przygotowanie w zakresie inżynierii i ochrony środowiska.

Umiejętność stosowania programów komputerowych do symulacji procesów technologicznych

Zdobędziesz wiedzę praktyczną przez kontakt z przemysłem, staże, praktyki, zajęcia wyjazdowe.
Doświadczenie badawczo-laboratoryjne zdobyte w nowoczesnych laboratoriach procesowych i analitycznych (dotowanych ze środków UE), również poprzez udział w badaniach prowadzonych przez WIŚ dla przemysłu oraz prezentację wyników na seminariach i konferencjach.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle


Na pierwszym semestrze studiów II stopnia specjalności technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle zapoznasz się ze współczesnymi problemami ochrony środowiska przemysłowego, z toksycznymi substancjami i mechanizmami ich oddziaływania na organizm człowieka. Zdobędziesz wiedzę specjalistyczną w zakresie procesów i urządzeń stosowanych w technologiach przemysłowych, która umożliwi ci modyfikowanie i poprawianie istniejących układów technologicznych w zakładach produkcyjnych, a także projektowanie i zamykanie obiegów wodno-ściekowych oraz recykling substancji potrzebnych w procesach produkcyjnych a stanowiących część masy odpadowej. Na zajęciach pierwszego semestru poznasz infrastrukturę wodno-ściekową zakładów oraz zasady jej projektowania, pogłębisz wiedzę w zakresie klasycznych i wysokoefektywnych metod oczyszczania wody na cele produkcyjne, a także poznasz prośrodowiskowe technologie energetyczne.


Na drugim semestrze pogłębisz swoją wiedzę zdobytą na pierwszym semestrze, przez praktyczne zastosowanie procesów i urządzeń na wykładach gospodarowanie osadami i odpadami w przemyśle oraz technologie oczyszczania ścieków przemysłowych. Wykłady dadzą ci wiedzę w zakresie gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów oraz oczyszczania ścieków poprodukcyjnych jak na przykład przemysłu naftowego, górniczego, hutniczego, spożywczego, galwanicznego, spożywczego, chemicznego. Na zajęciach laboratoryjnych będziesz testować metody stosowane do unieszkodliwiania zanieczyszczeń przemysłowych, a na zajęciach projektowych będziesz dobierać urządzenia i ich układy dla wybranej oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych. Nauczysz się projektowania instalacji i metod zwalczania hałasu. Poznasz również urządzenia elektryczne w przemyśle oraz przemysłowe instalacje wentylacyjne i sprężonego powietrza i zasady ich projektowania. W semestrze tym w ramach modułu obieralnego możesz wybrać dowolny z 3 zaproponowanych przedmiotów. Już po drugim semestrze będziesz specjalistą w zakresie samodzielnego prowadzenia istniejących układów i rozwiązywania bieżących problemów technologicznych.


W semestrze trzecim musisz skupić się na badaniach, przeglądzie literatury, działaniach zmierzających do napisania i obrony pracy magisterskiej. Dlatego znacznie mniejsza niż na wcześniejszych semestrach jest liczba przedmiotów do zaliczenia. Są to przedmioty z elementami nowoczesnej techniki, takie jak symulacja komputerowa procesów oczyszczania ścieków przemysłowych oraz automatyka przemysłowa, a także przygotowujące cię do kierowania przedsiębiorstwem podstawy przedsiębiorczości. Poznasz również wybrane zagadnienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Jest jeszcze seminarium dyplomowe, które przygotowuje cię do obrony pracy dyplomowej, do prezentowania i obrony swoich efektów badań.
V. PO STUDIACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach II stopnia na inżynierii środowiska specjalność technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle, a także odbyciu praktyki zawodowej, absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane. Uprawnienia te pozwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności:
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
  • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.


Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TPIP można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TPIP można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TPIP można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TPIP można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci inżynierii środowiska WIŚ PK specjalność technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle najczęściej znajdują pracę w zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, jednostkach administracji państwowej lub samorządowej (WIOŚ, starostwa, urzędy gminy) np. jako inspektorzy ochrony środowiska, w zakładach przemysłowych z branży sanitarnej albo prywatnych przedsiębiorstwach – jako projektanci, wykonawcy, konsultanci. Inne możliwości to szkolnictwo wyższe i średnie lub praca przy sprzedaży, dystrybucji w charakterze przedstawiciela handlowego lub doradcy klienta. Według przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier PK 89% absolwentów studiów II stopnia WiŚ znajduje pracę w zawodzie (pozostałe 11% nie szuka pracy ze względu na kontynuację nauki lub obowiązki rodzinne). Wśród zatrudnionych 97% ma umowę o pracę. Własną firmę założyło 8%.
Rekrutacja na studia II stopnia
krok po kroku
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 20 95
(st. stacjonarne)
+48 12 628 28 05
(st. niestacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Technologii Środowiskowych (Ś-4)

+48 12 628 20 42
s-4@wis.pk.edu.pl

www.archeany.pl