rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

 STUDIA STACJONARNE

 
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.
 
Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, umożliwiających kontynuację kształcenia. Mogą podjąć dalszą naukę na 1,5 rocznych (3-semestralnych) magisterskich studiach II stopnia.
 
Nabór na specjalności w ramach kierunków prowadzony jest w ramach ustalonych limitów miejsc.
 
Kierunki i specjalności, przewidziane do uruchomienia na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 obejmują:
 

kierunek: inżynieria środowiska 

Studia I stopnia – inżynierskie  do 3 semestru wspólne, a od 4 semestru:
 

–   specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja - COWiK

–   specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów - ZW

–   specjalność: Hydroinżynieria - H

 

Studia II stopnia – magisterskie – 1,5 roczne – na kierunku inżynieria środowiska w specjalnościach:
 

–    Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja - COWiK

–    Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów - ZW

–    Hydroinżynieria - H 

–   Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle - TPiIP

–    Inżynieria dróg wodnych - IDW

Absolwenci tego kierunku są specjalistami od: ogrzewnictwa i ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji, odnawialnych źródeł energii, hydro- i geoinżynierii, gospodarki odpadami, konstrukcji hydrotechnicznych i geotechniki oraz innowacyjnych i prośrodowiskowych technologii. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowych i firmach wykonawczych działających w obszarze instalacji – ogrzewania budynków i sieci cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowo-kanalizacyjnych, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, termicznej utylizacji odpadów
 • przedsiębiorstwach wodociągowych lub energetycznych
 • w ramach własnej działalności gospodarczej
 • budownictwie hydrotechnicznym, komunalnym, komunikacyjnym
 • instytucjach administracji samorządowej i państwowej
 • szkolnictwie
Po zdobyciu doświadczenia zawodowego absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do wykonywania dokumentacji hydrologicznej.
 

kierunek: energetyka 

Studia I stopnia – inżynierskie  do 4 semestru wspólne, a od 5 semestru w podziale na:

–   Specjalność: Systemy i urządzenia energetyczne - SiUE

–   Specjalność: Energetyka niekonwencjonalna - EN

 

Studia II stopnia – magisterskie – 1,5 roczne – na kierunku energetyka w specjalnościach:

–   Systemy i urządzenia energetyczne - SiUE

–   Energetyka niekonwencjonalna - EN

–   Modelowanie komputerowe w energetyce - MKwE

–   Energy Systems and Machinery (specjalność w języku angielskim) - ES&M

Absolwenci energetyki znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii konwencjonalnej oraz słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów. Posiadają również wiedzę dotyczącą zasad gospodarki energetycznej w dużych zakładach przemysłowych, małych firmach i gminach. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i dystrybucją energii. Biegle posługują programami komputerowymi wspomagającymi procesy projektowania, modelowania i podejmowania decyzji (CAD, MES, CFD, EBSILON, OZC, CO). Mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzana świadectw charakterystyk energetycznych.

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • biurach projektowych i firmach wykonawczychzajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
 • ośrodkach naukowo-badawczych i uczelniach,
 • firmach doradczych,
 • firmach wykonujących audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyk energetycznych,
 • przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i magazynowaniem energii,
 • biurach projektowych i firmach wykonawczych zajmujących się urządzeniami i systemami energetycznymi, takimi jak elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), kotły, wymienniki ciepła, turbiny (parowe, gazowe, wodne i wiatrowe),
 • firmach związanych z ogrzewnictwem i wentylacją,
 • jednostkach samorządowych jako specjalista w zakresie problemów energetyki,
 • prowadzonej własnej działalności gospodarczej.
 

kierunek: OZE i infrastruktura komunalna 

Studia I stopnia  inżynierskie - bez specjalności (dowiedz się więcej)

Studia II stopnia  magisterskie - bez specjalności (dowiedz się więcej)

 

Absolwenci będą potrafili: 
 • identyfikować zasoby i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
 • porównywać i oceniać różne źródła energii oraz konsekwencje ich stosowania
 • projektować instalacje i systemy wykorzystujące OZE oraz przekształcać systemy tradycyjne na proekologiczne
 • stosować nowoczesne technologie prośrodowiskowe w systemach komunalnych
 • rozwiązywać praktyczne problemy związane z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej.
Niezależnie, absolwenci będą także przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, zarówno na kierunkach związanych z OZE, jak i na kierunku inżynieria środowiska czy energetyka
 
Absolwent OZEiIK znajdzie zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej współrealizujących program (MPWiK, MPO, MPEC)
 • biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE ( jak również innych elementów infrastruktury komunalnej)
 • instytucjach i organizacjach wykorzystujących i koordynujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą
 • jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prowadząc analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich finansowania
 • ramach własnej działalności gospodarczej (doradztwo inwestycyjne, opracowywanie planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne)
 

kierunek: inżynieria i gospodarka wodna 

Studia I stopnia – inżynierskie – bez specjalności (dowiedz się więcej)
 
Studia II stopnia – magisterskie – bez specjalności (dowiedz się więcej) – NOWOŚĆ W OFERCIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023!

 

Absolwent kierunku zdobędzie cenione – w obliczu nasilających się zjawisk urbanizacji i zmian klimatycznych – kompetencje w zakresie nowoczesnego gospodarowania zasobami wodnymi i projektowania infrastruktury miejskiej. Będzie przygotowany do projektowania i wykonawstwa nowoczesnych inżynierskich rozwiązań wykorzystujących potencjał zasobów wodnych (zaopatrzenie w wodę, ochrona przed powodzią i suszą, energetyka, żegluga) przy jednoczesnym kształtowaniu przestrzeni zapewniającej komfort życia mieszkańcom (strefy wypoczynku i rekreacji) oraz ochrony miejskich rzek, środowiska i bioróżnorodności.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • biurach projektowych i firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie obiektów budownictwa wodnego,
 • budownictwie hydrotechnicznym (przygotowujemy do zdobycia uprawnień), komunalnym oraz przy planowaniu przestrzennym,
 • Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,
 • Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • instytucjach i urzędach administracji samorządowej i rządowej,
 • przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń melioracji na obszarach problemowych,
 • przy sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz związanych z gospodarowaniem wodą,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • jako rzeczoznawcy z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego.
Absolwenci po zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz złożeniu stosowanych egzaminów mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane  i o certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.
 

kierunek: geoinformatyka 

Studia I stopnia – inżynierskie – bez specjalności (dowiedz się więcej)
 

Absolwent kierunku geoinformatyka będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na stosowanie zaawansowanych technik analizy i kompleksowej interpretacji geodanych i hydrodanych, gromadzonych w obszarach należących do nauk o Ziemi i środowisku. System nauczania oparty na wybieralnych modułach specjalizujących (blisko 40% wszystkich zajęć) pozwoli absolwentowi poszerzyć kompetencje informatyczne o uniwersalne zagadnienia z najważniejszych obszarów informatyki, tzn.: programowanie, bazy danych, grafika komputerowa i techniki wizualizacji danych, technologie internetowe, komputerowe techniki analizy danych (m.in. systemy CAS i statystyki komputerowej, modelowanie numeryczne, rozpoznawanie obrazów cyfrowych i inne). W „pakiecie informatycznym” student pozna najnowocześniejsze zagadnienia informatyczne, m.in. zagadnienia Big Data, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i wiele innych.  

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • jako twórcy i użytkownicy oprogramowania dedykowanego dla inżynierii i ochrony środowiska oraz nauk o Ziemi,
 • w firmach geoinżynieryjnych oraz w firmach hydroinżynieryjnych, gdzie znajdą zatrudnienie w działach zajmujących się przetwarzaniem, wizualizacją i analizą geodanych i hydrodanych,
 • w firmach wykorzystujących środowisko CAD, jako programiści i użytkownicy baz danych geoprzestrzennych, jako projektanci i użytkownicy systemów GIS i SIT,
 • uniwersalna wiedza i umiejętności z zakresu Data Science zdobyte podczas studiów pozwolą na poszukiwanie pracy w firmach z branży IT i innych instytucjach zajmuących się gromadzeniem i zabezpieczaniem danych oraz ich dalszym przetwarzaniem, wizualizacją i analizą.
 
 

międzywydziałowy kierunek (WA-WIL-WIŚiE): gospodarka przestrzenna 

Studia I stopnia – inżynierskie kierunek międzywydziałowy bez specjalności realizowany przez WIŚiE PK wspólnie z Wydziałem Architektury PK i Wydziałem Inżynierii Lądowej PK 

Kształcenie na pierwszych 4 semestrach jest realizowane wspólnym programem dla wszystkich studentów. Od 5 semestru obok wspólnych przedmiotów w wymiarze 1085 godz. realizują także przedmioty specjalnościowe w wymiarze 240 godz. ujęte w dwa „bloki tematyczne” po 120 godz. na 5 i 6 semestrze, które przygotowują do pracy dyplomowej. Wybór „bloku tematycznego” z spośród 3 oferowanych przez wydziały prowadzące kształcenie na kierunku GP (WA, WIL lub WISIE) jest więc także związany z wyborem wydziału dyplomującego. Studenci dokonują wyboru bloku tematycznego i wydziału dyplomującego na 4 semestrze. Ostateczne przypisanie studentów do bloków tematycznych jest przeprowadzane z uwzględnieniem preferencji studentów oraz osiągniętych wyników nauczania (średnia z czterech semestrów studiów, obliczona zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w PK), bez ograniczania limitów miejsc na wydziałach prowadzących, przy zachowaniu zasady, że każdy z wydziałów prowadzących będzie miał zapewnioną przynajmniej jedną grupę dziekańską. Studenci dokonują wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej na 5 semestrze. Lista promotorów i tematów prac oferowanych dla studentów przypisanych do bloków tematycznych jest opracowana przez wydziały dyplomujące, zatwierdzana przez Dziekana WISIE i przedstawiana studentom na 5 semestrze. Każdy promotor może prowadzić maksymalnie 3 dyplomy. Student może wybrać promotora/temat pracy jedynie z listy zatwierdzonej przez Dziekana WISIE. Ewentualne zmiany wydziałów dyplomujących (bloków tematycznych i tematów prac dyplomowych) są możliwe w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, po akceptacji przez Międzywydziałową Radę kierunku studiów gospodarka przestrzenna.

Studia II stopnia – magisterskie realizowane przez WIŚiE PK wspólnie z Wydziałem Architektury PK i Wydziałem Inżynierii Lądowej PK – w specjalnościach: 

 specjalność: Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

 specjalność: Urbanistyka i transport

Studenci dokonują wyboru wydziału dyplomującego (poprzez wybór promotora i tematu pracy dyplomowej) na 2 semestrze spośród wydziałów prowadzących daną specjalność. Lista promotorów i tematów prac oferowanych na danej specjalności jest opracowana przez wydziały dyplomujące, zatwierdzana przez Dziekana WISIE i przedstawiana studentom na 2 semestrze. Każdy promotor może prowadzić maksymalnie 3 dyplomy. Student może wybrać promotora/temat pracy jedynie z listy zatwierdzonej przez Dziekana WISIE. Ostateczne zatwierdzenie wyboru tematu pracy dyplomowej jest przeprowadzane z uwzględnieniem preferencji studentów oraz osiągniętych wyników nauczania (średnia z pierwszego semestrów studiów, obliczona zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w PK), bez ograniczania limitów miejsc na wydziałach prowadzących, przy zachowaniu zasady, że każdy z wydziałów prowadzących będzie miał zapewnioną przynajmniej jedną grupę dziekańską. Ewentualne zmiany wydziałów dyplomujących są możliwe w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, po akceptacji przez Międzywydziałową Radę kierunku studiów gospodarka przestrzenna.

 
Absolwent tego kierunku dysponuje interdyscyplinarną wiedzą z zakresu podstaw inżynierii środowiska, inżynierii lądowej i transportowej oraz urbanistyki i planowania przestrzennego. Potrafi posługiwać się systemami informacji przestrzennej, zna zasady tworzenia i wykorzystania rysunku technicznego i urbanistycznego oraz opracowań kartograficznych i geodezyjnych. Dysponuje wiedzą z zakresu projektowania systemów infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i transportu wodnego, a także oceny zagrożenia powodziowego oraz systemów ochrony przed powodzią. Opanował także zasady gospodarki nieruchomościami i przestrzenią miasta oraz podstawy kompleksowego planowania nowoczesnego miasta. Jest przygotowany do racjonalizowania procesów przebudowy, rewitalizacji i odnowy miast.
 
Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 • firmach projektowych lub planistycznych i konsultingowych zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz kształtowaniem infrastruktury technicznej i transportowej,
 • jednostkach lokalnego i regionalnego samorządu terytorialnego,
 • jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju,
 • podmiotach gospodarczych czy organizacjach pozarządowych ukierunkowanych na tworzenie rozwiązań spełniających współczesne oczekiwania odnośnie wysokiej jakości życia,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej, np. po przyjęciu do izby urbanistów.

 

międzywydziałowy kierunek (WIŚiE-WM-WIL): inżynieria czystego powietrza

Studia I stopnia – inżynierskie – kierunek międzywydziałowy bez specjalności realizowany przez WIŚiE PK wspólnie z Wydziałem Mechanicznym PK i Wydziałem Inżynierii Lądowej PK 

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w szczególności do identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, rozpoznania mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu, wreszcie proponowania rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

 Absolwenci kierunku docelowo mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, także w zakresie planowania i kształtowania obszarów miejskich,
 • firmach projektowych, eksploatacyjnych i wykonawczych, działających w obszarze problematyki czystego powietrza,
 • zakładach produkcyjnych będących źródłem zanieczyszczeń powietrza,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej i transportowej,
 • jednostkach prowadzących monitoring oraz oceny jakości powietrza,
 • placówkach naukowych,
 • sektorze prywatnym, realizując zadania doradztwa inwestycyjnego.
 

kierunek w języku angielskim: Environmental and Land Enginerering (Inżynieria i kształtowanie środowiska) NOWOŚĆ W OFERCIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023!

Studia II stopnia – magisterskie – bez specjalności (dowiedz się więcej)

 
 Programy studiów

 
      
ostatnia modyfikacja: 29.06.2022 r. 317051 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt