<ECTS>
<
Semestr V>
<
Budownictwo ogolne II>
<
Hydraulika>
<
Konstrukcje bet. I>
<
Mechanika budowli II>
<Mechanika gr. i skał>
<
Metody numeryczne>
<
Teoria spr. i pl.>

® Radosław Tomasik

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska

 

KARTA MODUŁU

Mechanika gruntów i skał

 

Rok  III   semestr   5        

Kod modułu:  BD.0505.OB/00                            Liczba punktów:         5

Rodzaj modułu: obligatoryjny dla wszystkich                                     Liczba punktów ECTS:     5      

Jednostka realizująca moduł: Instytut Geotechniki

Kierownik modułu:  Dr hab. J. Gaszyński, prof. PK

 

Prowadzący zajęcia:

Dr hab. J. Gaszyński, prof. PK (wykłady)

Mgr inż. M. Broniatowska (laboratorium)

          

Cele i spodziewane efekty kształcenia:

Celem modułu jest przekazanie studentom wiadomości o zachowaniu się gruntów i skał w środowisku naturalnym oraz pod obciążeniami, wynikającymi z działalności inżynierskiej.

Efektem kształcenia będzie nabycie przez studentów umiejętności jakościowego oraz ilościowego opi-su stanów naprężeń i odkształceń w gruntach i skałach, w zakresie niezbędnym dla wykonania obli-czeń inżynierskich, a więc dla projektowania posadowienia budowli, prognozowania ich osiadań w czasie, analizy stateczności.

 

Program merytoryczny modułu:

ˇ Przedmiot modułu, powiązania z innymi dyscyplinami wiedzy. Rodzaje zadań i metody ich roz-wiązywania.

ˇ Podstawowe cechy fizyczne gruntów i skał: rozdrobnienie, wieloskładnikowość. Porowaty ośrodek ciągły jako model gruntu lub skały.

ˇ Właściwości mechaniczne gruntów i skał; stan naprężenia i odkształcenia, ogólny charakter zależ-ności naprężenie-odkształcenie (ściśliwości gruntów) w świetle badań eksperymentalnych, uprosz-czenia stosowane w praktyce inżynierskiej, parametry mechaniczne.

ˇ Wyznaczanie naprężeń i deformacji w gruncie dla wybranych zadań brzegowych; problem działa-nia obciążenia skupionego na grunt w ujęciu dwu i trójwymiarowym, działanie obciążenia ciągłe-go, obciążenie sztywnym fundamentem, metody i konstrukcja rozwiązań złożonych przypadków obciążenia, uproszczenia stosowane w praktyce.

ˇ Przepływ wody przez rozdrobniony ośrodek gruntowy, charakterystyka współdziałań fazy stałej i ciekłej w gruncie, konsolidacja gruntów: charakterystyka i parametry modelu, formułowanie i roz-wiązywanie zadań  brzegowych.

ˇ Stany graniczne ośrodka gruntowego i skalnego, równania stanu granicznego oraz metody i właści-wości ich rozwiązań, określenie nośności, stateczności i parcia gruntu.

Słowa kluczowe:

Grunt, skała, wytrzymałość gruntu, ściśliwość skał, przepuszczalność, konsolidacja gruntów          

Lista wymaganych wcześniejszych modułów:

Matematyka I i II, Fizyka, Geologia inżynierska, Wytrzymałość materiałów I i II

 

Struktura modułu

 

wykłady: 30 godz./sem.
praca własna studenta: 30 godz./sem.
laboratorium:      30 godz./sem.

Łączna liczba

        godzin:            90 godz./sem.

Ogółem godziny

rozliczeniowe:       60 godz./sem.

konsultacje:               5 godz./sem.

 

Forma zaliczenia modułu:

Pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

 

Podstawowe pomoce dydaktyczne:

Z. Glazer, Mechanika gruntów, Wyd. Geol., Warszawa

T. Jeske, T. Przedecki, B. Rosiński, Mechanika gruntów, PWN, Warszawa

I. Kisiel, S. Dmitruk, B. Lysik, Zarys reologii gruntów, t. 1 i 2, Arkady, Warszawa

Pr. zbiorowa pod red. I. Kisiela, Mechanika gruntów i skał, PWN, Warszawa

Z. Wiłun, Zarys geotechniki, WŁiK, Warszawa

 

Administracyjne ograniczenia modułu

minimalna liczba studentów: 

maksymalna liczba studentów